Today's Date 23/08/2019

ead More     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00021  HANSHABEN LAKHAMSHI RAIMAL 23/8/1938  9820213290  Morowadi (Bhadiya Vat) 
00469  NISHI MANOJ 23/8/1996     
00578  DR. ASHESH 23/8/1971     
00618  VAIBHAVI CHETAN 23/8/1992     
00659  MITESH PANACHAND 23/8/1979     
00660  HEMA MANISH 23/8/1974     
00863  HARESH RAMJI RAVJI 23/8/1967  9819223123  Otro(Pir) 
00897  MITTAL 23/8/1979     
00917  KANCHAN RAMESH 23/8/1954     
00944  SHILPA PIYUSH 23/8/1980     
01057  DHIREN LAKHAMSHI NENSHI 23/8/1969    Dakhano 
01094  VIRAL KIRAN VASANJI 23/8/1989    Dakhano 
01192  DINESH PREMJI LILADHAR 23/8/1948  9223227503  Dakhano 
01261  NEMCHAND KANJI KUNVARJI 23/8/1966    Ghelani 
01380  DUNGARSHI KANJI PATU 23/8/1952  9870046144  Otro 
01410  DHAVAL PRAVIN 23/8/1980     
 .