Today's Date 14/12/2017

ead More     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00102  KEVAL SHILESH 14/12/1997     
00167  HITENDRA SHAMJI DEVSHI 14/12/1962    Adulo  
00182  MAHESH DAMJI 14/12/1965     
00187  SHASHIKANT CHHAGANLAL KHIMJI 14/12/1950  9819339981  Otro  
00253  RASHI JIGNESH 14/12/1998     
00294  MANJULA BHARAT 14/12/1954     
00310  RUSHABH MAHENDRA 14/12/1990     
00336  AVNI SACHIN 14/12/1994     
00354  HANSA PRAVIN 14/12/1960     
00381  RAMESH BHIMSHI VERSHI 14/12/1952  9892028512  Gelani  
00580  CHINTAN NIRAL 14/12/1983     
00580  VANSH NIRAL 14/12/2005     
00650  MAVJI KESAVJI HIRJI 14/12/1936  9322300344  Vinchhi  
00670  SURESH MAVJI KANJI 14/12/1961    Khakhario  
00841  HARESH RAMJI DEVSHI 14/12/1962    Halai 
00877  SUREKHA HEMANT 14/12/1969     
00916  ILA JAYESH 14/12/1967     
00993  VASANT DUNGARSHI HIRJI LAKHDHIR 14/12/1959    Khakhario 
01001  CHINTAN ASHOK MURJI 14/12/1983     
01034  JAYANT HIRJI TOKARSHI 14/12/1958    Khakhario 
01071  RONAK UDAY JIVRAJ 14/12/1998    Otro 
01160  MAITRI NITIN BHAVANJI 14/12/1996    Dakhano(Vinchhi) 
01321  MULCHAND PADAMSHI NARSHI 14/12/1953  9223463959  Khakhario 
 .