Today's Date 21/07/2019

ead More     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00027  RATANBEN JETHALAL 21/7/1934    Halai 
00181  KENI PARIMAL 21/7/1979     
00287  LAXMICHAND MAVJI MURJI 21/7/1957    Nano Khakhario  
00323  SAMEER VASANTLAL 21/7/1981     
00401  RANJAN MAHESH 21/7/1953    Dakhano 
00612  MULCHAND SHAMJI TEJSHI 21/7/1943    Dakhano(Nayani) 
00623  NIKI 21/7/1983     
00856  PRITI ASHOK 21/7/1977     
00858  JIGAR 21/7/1986     
01079  JAYA SHANTILAL KESHAVJI 21/7/1952    Khakhario 
01318  SUDHIR AMRUTLAL VELJI 21/7/1963  9819300094  Dakhano 
 .