Today's Date 06/12/2019

ead More     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00071  KALPESH KIRAN 6/12/1972     
00082  RAMNIKLAL KESHAVJI TEJSHI 6/12/1948  981210225  Patel 
00316  PREMILA DILIP 6/12/1962  9819466822   
00653  KISHORE VASHANJI MARU 6/12/1972  9892222301  Khakhario  
00665  RASHMI NARESH 6/12/1975     
00792  JAWER HEMCHAND KESHAVJI 6/12/1933    Otro 
00838  VEENA VISHAL 6/12/1980     
00947  MINA SHARAD 6/12/1959     
01121  JAYSHREE SHILESH MURJI 6/12/1963    Khakhario 
01179  JAVERBEN AMRUTLAL DEVRAJ 6/12/1946    Otro 
01389  SAGAR 6/12/1993     
01472  SARLA JAGDISH MAMNIA 6/12/1955     
 .