માનવતા ની મહેક

click here for detail

---------------------------

Click here for Bidada Hisotry

-----------------------------

બિદડા સોસિયલ ફ્રેંડ્સ ગ્રુપ
લૉક ડાઉન દરમ્યાન પણ થયેલ કાર્યો ની ઝાંખી

----------------------------

 

Please download Bidada Matrimonial Form  from following link

DOWNLOAD FORM
for
બિદડા સગપણ સાંતરા
(a matrimonial mobile apps for all kutchhies )

You can download  Bidada Mobile App from Playstore
Search for "Bidada" and install  Bidada Digital on your Android Mobile
..........................................